Privacybeleid

Hollandscheveld, 25 mei 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document leest u welke persoonsgegevens we verzamelen als u diensten en/of de website van Koerhuis Automatisering gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Koerhuis Automatisering respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Koerhuis Automatisering handelt vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden Door middel van deze verklaring lichten wij toe voor welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen. Eén van deze doelen is de levering van onze dienst als softwareleverancier.

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor onze facturatie. Op onze support portal (support.koerhuis.nl) worden uw gegevens gebruikt om het inloggen mogelijk te maken.

Hierbij verzamelen wij uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat de verzameling van uw gegevens is benodigd om onze dienstverlening uit te voeren. Hierbij zullen wij echter alleen de gegevens gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de betreffende dienst. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Koerhuis Automatisering.

Tenslotte worden uw persoonsgegevens gebruikt bij het versturen van de nieuwsbrief en eventuele uitnodigingen voor onze Demodagen. Dit gebeurt op basis van uw toestemming op het moment dat de relatie wordt aangegaan. Mocht u geen nieuwsbrief of uitnodiging van Koerhuis Automatisering willen ontvangen, dan kunt u zich ten allen tijde afmelden door middel van de meegestuurde afmeldlink.

Ontvangers Koerhuis Automatisering zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan andere partijen.

Koerhuis Automatisering kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.

Rechten betrokkenen De AVG versterkt de rechten omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij verkrijgt u de volgende rechten: – recht op informatie; – recht op inzage en correctie; – recht op verwijdering; – recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u de gegevens wilt zien die bij Koerhuis Automatisering over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar eddy@koerhuis.nl. Koerhuis Automatisering zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij het bovenstaande contactpersoon. U kunt verzoeken dat Koerhuis Automatisering uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert, of afschermt. Koerhuis Automatisering zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Koerhuis Automatisering uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangegeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar bovenstaande contactpersoon.

Website In het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website kunnen wij uw toegang tot de website weigeren.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Koerhuis Automatisering verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Koerhuis Automatisering heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoon)gegevens die door Koerhuis Automatisering worden verwerkt. Koerhuis Automatisering accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Automatische verzameling en besluitvorming Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

Bewaartermijn Koerhuis Automatisering zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in ons administratief pakket. Deze zijn niet via internet te benaderen. Back-ups van deze systemen worden met zorg behandeld. De gegevens die op onze support portal staan zijn beveiligd met een SSL-Certificaat. Eventuele wachtwoorden zijn gehashed waardoor het originele wachtwoord niet te herleiden is.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Koerhuis Automatisering en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacyverklaring te raadplegen.

Voor vragen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de volgende personen:

Eddy Setz
Algemeen Directeur

Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit